ත්‍රිභාෂා ශබ්දකෝෂය : සිංහල ශීර්ෂ වචන සහිත - 3rd ed. - කොළඹ ජාතික සහජීවනය සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශය 2016 - ix, 855p.

9789559180401


DICTIONARIES
DICTIONARIES-Sinhala-Tamil-English
TRILINGUAL DICTIONARIES

811.214.61(038) / S7

Copyright @ 2015 Library, University of Moratuwa, Katubedda, Moratuwa (10400), Sri Lanka